+420 728 825 895
     
 

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY   
IN-DUSTRY PLUS s.r.o. se sídlem Neklanova 1791, 413 01 Roudnice nad Labem  
IČ: 052 35 987 zapsané u Krajského soudu v Plzni, C 32959  
 
 
VOP jsou v souladu s platným zněním zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) , a jsou nedílnou součástí kupních smluv uzavřených na základě objednávky zákazníka mezi společností IN-DUSTRY PLUS s.r.o. jako prodávajícím a zákazníkem jako kupujícím, jejichž předmětem je dodávka zboží dle aktuální nabídky.  

1.           Kupní smlouva a její náležitosti   
Součástí kupní smlouvy je přesná specifikace každé jednotlivé dodávky zboží, eventuálně též sjednání podmínek přepravy zboží.  
Náležitostmi kupní smlouvy jsou:  
a)           objednávka kupujícího, jejíž součástí jsou údaje o množství a druhu zboží, termínu a místě dodání.  
b)          potvrzení objednávky prodávajícím, včetně kalkulace ceny.  
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami probíhá výhradně písemně, zpravidla e-mailem. Všechny objednávky jsou považovány za závazné.  

2.           Podmínky dodávky zboží   
2.1.       Přepravu zboží do místa určení zajišťuje a způsob přepravy určuje prodávající a fakturuje kupujícímu na základě následujících způsobů dodávky zboží :  
a)           osobní odběr zboží kupujícím. Zboží může převzít kupující nebo osoba k tomu písemně pověřená kupujícím, přičemž tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Nestane-li se tak, prodávající není povinen zboží předat.  
b)          zaslání zboží na dobírku přepravní službou. Zboží může převzít kupující nebo osoba k tomu písemně pověřená kupujícím, přičemž tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Nestane-li se tak, přepravní služba není povinna zboží předat.  
c)           vlastními dopravními prostředky prodávajícího . Zboží může převzít kupující nebo osoba k tomu písemně pověřená kupujícím, přičemž tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Nestane-li se tak, prodávající není povinen zboží předat.  

2.2.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího , nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  
2.3.       Místo odběru (dále též místo určení) je stanoveno dle objednávky kupujícího . Není-li sjednáno jinak, doručuje se zboží do sídla kupujícího . V případě dodání na jiné místo je kupující povinen řádně zabezpečit bezpečný přístup pro dopravní prostředek, kterým se zboží přepravuje i odpovídající prostor pro vykládku. Kupující je povinen zabezpečit bezpečnou vykládku zboží a to tak, aby veškeré dodané zboží mohlo být plynule a bez nutnosti přerušení vyloženo co nejrychleji a nebyla přitom znehodnocena kvalita zboží.  
2.4.       Termín předání a převzetí zboží. Oznámení o připraveném zboží zasílá prodávající kupujícímu  
e-mailem. Za okamžik předání zboží se považuje převzetí zboží kupujícím a potvrzení dodacího listu. Čekací doba v místě nakládky a vykládky jde na vrub kupujícího . Kupující je povinen převzít zboží nejpozději do 10ti pracovních dnů ode dne oznámení prodávajícího , že zboží je připraveno k předání, nejpozději v den, který je smluvně dohodnut jako den dodání či nejzazší den dodací lhůty. Dodací lhůty uvedené v potvrzení objednávky jsou nezávazné. Prodávající je oprávněn dodat zboží před touto lhůtou i po jejím uplynutí bez jakýchkoli nároků kupujícího na uplatnění případné škody způsobené prodlením. Dílčí dodávky jsou přípustné.  
2.5.       Nepřevezme-li kupující v určené době řádně nabídnuté plnění, je kupující v prodlení s převzetím zboží. Kupující je povinen hradit prodávajícímu za uskladnění zboží skladné ve výši 1% z celkové ceny nevyzvednutého zboží bez DPH za každý započatý den skladování zboží . Skladné je splatné vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém povinnost kupujícího k úhradě skladného vznikla či trvala. Povinností kupujícího k úhradě skladného není dotčeno právo prodávajícího požadovat po kupujícím úhradu smluvní pokuty za porušení závazku převzít řádně a včas dodávané zboží. Zboží nevyzvednuté kupujícím prodávající skladuje nejvýše po dobu 30 dnů ode dne smluveného termínu dodání. V případě nevyzvednutí zboží se považuje uhrazená záloha na kupní cenu za paušalizovanou náhradu škody.  
2.6.       V případě, že objednané zboží v požadovaném objemu prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn. Pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je prodávající oprávněn nabídku zboží odvolat, resp. objednávku kupujícího nepotvrdí.  
2.7.       Smluvní podmínky se přiměřeně upraví v případě zásahu překážek mimo vůli smluvních stran. O existenci těchto překážek je každá smluvní strana povinna druhou stranu informovat ihned, bez zbytečného odkladu, po jejich vzniku. Prodávající si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem dodací lhůty prodloužit nebo navrhnout jiná adekvátní řešení.  

3.           Platební podmínky   
3.1.       Po dodávce zboží je prodávající povinen vystavit a zaslat kupujícímu fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Faktura je splatná kupujícím do 14 dnů od data vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak.  
Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zboží zálohu ve výši až 100 % hodnoty zboží v hotovosti nebo převodem dle zálohové faktury nebo zaslat zboží na dobírku. Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceně včetně daně z přidané hodnoty na účet prodávajícího. Den uskutečnění zdanitelného plnění se stanoví v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů v závislosti na způsobu dodání zboží. Prodávající si vyhrazuje k prodávanému zboží vlastnické právo. Do doby úplné úhrady kupní ceny zboží včetně případného příslušenství (zákonného i smluvního) zůstává zboží vlastnictvím prodávajícího, a ten je s ním oprávněn nakládat dle vlastního uvážení. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem zaplacení celé kupní ceny.  
3.2.       Ceny dodávaného zboží řídí aktuálním ceníkem prodávajícího platným v době zaslání či předání objednávky kupujícího prodávajícímu pokud není písemně sjednána cena jiná. Cenovou nabídkou je prodávající vázán nejdéle 30 dnů ode dne, kdy s ní seznámil kupujícího. Veškeré ústně učiněné nabídky a návrhy prodávajícího se stávají závaznými až po jejich písemném potvrzení.  
3.3.       Po dohodě smluvních stran je možné poskytovat finanční zvýhodnění- skonto.  
3.4.       Při prodlení se zaplacením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši stanovené v občanském zákoníku. Po dobu prodlení kupujícího s úhradou svých peněžitých závazků není prodávající v prodlení a je oprávněn přerušit plnění svých smluvních povinností. Neuzavřená reklamační řízení nejsou důvodem k prodlení kupujícího s provedením platby nebo k zastavení či odepření platby.  
3.5.       Pokud kupující bude v prodlení s platbou v rámci jedné nebo více zakázek, které si u prodávajícího objednal, o více než 10 dnů nebo platby zastavil nebo kupující sám na sebe podal insolvenční návrh anebo byl příslušným soudem v insolvenčním řízení zjištěn jeho úpadek, stávají se veškeré závazky kupujícího vůči prodávajícímu splatnými tím okamžikem. Kupující je v tomto případě povinen neprodleně vrátit veškeré byť i jen zčásti neuhrazené zboží zpět prodávajícímu. Prodávající si pro tyto případy rovněž vyhrazuje právo pozastavit plnění (výrobu) dalších pro kupujícího plněných zakázek nebo prodloužit termín jejich dodání až o 60 dnů. U případné další objednávky od kupujícího pak může být prodávajícím požadována platba celé kupní ceny předem nebo mohou být další dodávky zboží odmítnuty.  
3.6.       V případě platby kartou je prodávající oprávněn k ceně zboží přiúčtovat např. telekomunikační poplatek za spojení terminálu s centrálou a poplatek za zpracování transakce, placený bance (tzv. manipulační poplatek). Výše takového manipulačního poplatku však musí být ve faktuře uvedena.  

4.           Odpovědnost za vady na zboží, záruka za jakost   
4.1.       Odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Od okamžiku předání zboží k přepravě třetí osobě nenese dodavatel nebezpečí za škody na zboží. Dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců (kromě kupujících, kteří zboží pořizují v rámci podnikatelské činnosti na IČ, kde je záruka v délce 12 měsíců, pokud nebylo sjednáno jinak písemnou formou) ode dne prodeje (tj. ode dne převzetí zboží kupujícím). Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími vlivy po převzetí kupujícím a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Pokud kupující neobdrží od prodávajícího potvrzení o vhodnosti použití zboží ke konkrétním účelům, prodávající za škodu způsobenou vadou nevhodně zvoleného zboží neodpovídá. Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, nebo při zjištění vady přímo při doručení zboží, toto poškození zboží kupující bez jeho převzetí ihned nahlásí prodávajícímu , a je povinen poznamenat tuto skutečnost v dodacím listu.  
4.2.       Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být odběratelem uplatněna do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 24 měsíců (kromě kupujících, kteří zboží pořizují v rámci podnikatelské činnosti na IČ, kde je záruka v délce 12 měsíců, pokud nebylo sjednáno jinak písemnou formou) ode dne převzetí zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum odeslání. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady. Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši. Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo prodávajícího.  
4.3.       Kupující nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody - zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.  
4.4.       Případná náhrada škody vzniklé kupujícímu v důsledku porušení zákonné či smluvní povinnosti prodávajícím je limitována částkou rovnající se výši 30% kupní ceny objednaného zboží. To neplatí, byla-li škoda způsobena prodávajícím či jím pověřenými osobami úmyslně či hrubou nedbalostí.  
4.5.       Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze stav, kdy bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost prodávajícího informovat o svém postupu kupujícího.  
4.6.       Kupující má právo vrátit zboží do 30 dnů od převzetí bez udání důvodu. Zboží musí vrátit kupující nepoškozené, nepoužité a v původním obalu na adresu prodávajícího. Náklady na dopravu zboží hradí kupující . Po převzetí vráceného zboží vystaví prodávající dobropis na kupní cenu (bez dopravních nákladu) a popřípadě vrátí dobropisovanou částku převodem na účet kupujícího. Právo na vrácení zboží neplatí v případě, kdy zboží bylo vyrobeno podle zvláštní objednávky a není uvedeno v katalogu nebo kdy na zboží byla poskytnuta sleva. V případě tohoto odstoupení od smlouvy je kupující povinen jako odstupné uhradit prodávajícímu 30% kupní ceny zboží (bez DPH).  

5.           Ochrana dat a právní souhlas s reklamou   
Uznáním těchto obchodních podmínek souhlasí kupující výslovně s tím, že prodávající smí pro účely vlastního marketingu zjišťovat, zpracovávat a využívat osobní data, která jí poskytl kupující . Kupující souhlasí zejména s tím, že mu v rámci reklamních akcí budou faxem, e-mailem nebo srovnatelnými způsoby přenosu dat zasílány nevyžádané nabídky. Tento souhlas muže být kdykoli odvolán s účinností do budoucna.  

6.           Ochrana osobních údajů   
6.1.       Sdělením osobních údajů při poptávce/objednávce/smlouvě dává kupující souhlas se zpracováním těchto údajů za účelem vyřízení jeho požadavku. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v minimálním rozsahu, na nezbytně nutnou dobu a výlučně v souvislosti s prodejem zboží a služeb prodávajícího, nebo propagační účely. Předání údajů třetím stranám proběhne pouze v případě, pokud to bude nezbytné k vyřízení požadavku kupujícího. Jedná se zejména o přepravní společnosti, které jsou pověřeny doručováním zboží.   
6.2.       Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to jakýmkoli způsobem na níže uvedené kontakty.  
6.3.       Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání, právo na přenositelnost údajů, právo na omezené zpracování, právo vznést námitky, nebo obrátit se na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, bude-li se domnívat, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem.  
6.4.       Prodávající se zavazuje, že při zpracování osobních údajů bude dodržovat veškeré platné právní předpisy na ochranu osobních údajů, bude postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny kupujícího a jednat v souladu se zájmy kupujícího. Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích kupujícího. Prodávající je povinen provádět veškerá technická a organizační opatření, aby zajistil ochranu osobních údajů před možnými riziky a tato opatření pravidelně kontrolovat a aktualizovat.  
6.5.       Veškeré informace o zpracování osobních údajů obdržel kupující před uzavřením kupní smlouvy. Veškeré informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné na adrese www.idplus.cz.  

7.           Rozhodné právo   
Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda kupující je tuzemskou, či zahraniční osobou. Bez výslovného souhlasu prodávajícího jsou dodávky do zahraničí vyloučeny a kupující přebírá zboží od prodávajícího v České republice.  

8.           Závěrečné ustanovení   
Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím . Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 občanského zákoníku přednost před  zněním těchto obchodních podmínek.  
 
Rychlé vyhledávání
Facebook
Poslední navštívené produkty
  • Doposud jste žádný produkt nenavštívil(a).
 

Kontaktní údaje

  • Neklanova 1791
  • 413 01 Roudnice nad Labem
  • IČ:05235987
  • DIČ:CZ05235987

  • +420 728 825 895
© idplus.cz | Vše pro Vaši ordinaci